Oznam – výrub drevín – Tupolevova 22

Sp. zn.: 2011/15239-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začala na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka ako správcu bytového domu Tupolevova 22, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, v blízkosti bytového domu Tupolevova 22, v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 3162 z dôvodu ohrozovania majetku.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day