Komuniké z rokovania Miestneho zastupiteľstva

Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka splatných k 31. 08. 2011 a Správu o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka k 30.6.2011.

Plénum ďalej schválilo

– návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2011,

– návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka,

– zámer na prevod vlastníctva garáží a garážových státí v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,

– prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy, Gessayova č. 2, Bratislava pre EASY ENGLISH, s.r.o., Ing. Nikoletu Nogovú.

Zastupiteľstvo neschválilo

– prevod vlastníctva nebytového priestoru na Vyšehradskej ul. č. 29 v Bratislave spoločnosti Villa Real s.r.o., Beňadická ul. č. 15, Bratislava s tým, že po ukončení nájomného vzťahu bude na tento nebytový priestor vypísaná verejná súťaž,

– prevod vlastníctva nebytového priestoru na Jasovskej ul. č. 25 v Bratislave občianskemu združeniu Pre radosť, Jasovská ul. č. 27, Bratislava.

– odpredaj garážového státia č. 26 v objekte polyfunkčného obytného domu na Gercenovej ul. č. 8/G v Bratislave.

Mestne zastupiteľstvo schválilo

– žiadosť Tibora Krieka, Fedinova ul. č. 18, 851 01 Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch na Fedinovej ul. č. 18 v Bratislave,

– prenájom časti pozemku parc. č. 3626 pre Jozefa Laluhu, Belinského ul. č. 11, Bratislava,

– prenájom časti pozemku parc. č. 2810/2 pre Zuzanu Serinovú, Lietavská ul. č. 7, Bratislava,

– návrh na zrušenie časti svojho uznesenia č. 652 z 26.10.2010,

– stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o zásadách hospodárenia s majetkom hl. mesta SR Bratislavy,

– návrh na odpustenie poplatkov z omeškania úhrady nájomného a plnení poskytovaných s užívaním bytu nájomcom obecných bytov s tým, že generálny pardón bude udelená tej istej osobe iba raz,

– zobralo na vedomie informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom
za II. štvrťrok roku 2011,

– zmenu termínu plnenia uznesenia č. 468 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 24. 11. 2009 v časti 1. písm. b), c), d) na: „do 31. 12. 2011“,

– návrh na pomenovanie nových ulíc a verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Petržalka,

– projekt „Čistenie komunikácií“,

Miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. júla 2010 do 31. decembra 2010 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka a Správu z kontroly v Miestnom podniku VPS Petržalka v mzdovej oblasti.

web od 2day