Oznam – výrub drevín – Budatínska 67-69

Sp. zn.: 2011/16420/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 26. 09. 2011 bolo, na základe žiadosti obyvateľa bytového domu na Budatínskej ulici č. 67 , začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú vo verejnej zeleni na Budatínskej ulici č. 67-69 z dôvodu nepriaznivého vplyvu drevín na zdravotný stav obyvateľov a z dôvodu nadmerného tienenia.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day