Oznam – výrub drevín – Nobelovo námestie č. 6

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 29. 09. 2011 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný vydaný

súhlas

na výrub 30 m2 kríkov, druh (Juniperus sp.) a 5 ks stromov: 1 ks agát biely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 100 cm a 4 ks javor cukrový (Acer saccharinum) s obvodmi kmeňov 151, 118, 90 x 4 (štvorkmeň) a 128 cm, meranými vo výške 130 cm nad zemou. Stromy a kríky rastú v areáli ZŠ Nobelovo námestie č. 6, 851 01 Bratislava na pozemkoch parcelné čísla 4877/5, 4878 a 4882 v k. ú. Petržalka, ktoré boli zverené hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava do užívania mestskej časti Bratislava-Petržalka zverovacím protokolom č. 1265/02 zo dňa 01. 07. 1992.Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti žiadateľa – Základnej školy Nobelovo námestie č. 6, 851 01 Bratislava o vydanie súhlasu na výrub drevín z bezpečnostných dôvodov, ako aj za účelom ochrany majetku a osôb.

Za vyrúbané stromy bude uskutočnená náhradná výsadba v počte 6 ks stromov, druh čerešňa pílkatá (Prunus serrulata ´KANZAN) na pozemku parcelné číslo 4878, ktorý bol zverený hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava do užívania mestskej časti Bratislava-Petržalka zverovacím protokolom č. 1265/02 zo dňa 01. 07. 1992. Stromy budú dosadené k 3 ks existujúcich uvedeného druhu, ktoré boli na predmetnej parcele vysadené na jar 2011 v rámci dobrovoľníckej akcie, čím sa doplní stromoradie a parkovo dotvorí plocha detského ihriska.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day