Oznam – výrub drevín – Umelý kopec

2011/16760-13/Li

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti o výrub drevín spoločnosti AREAS, s.r.o., Martinčekova 30, 821 01 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Hetzl, s.r.o., Vavilovova 26, 851 01 Bratislava (ďalej „žiadateľ“) sa začalo správne konanie vo veci výrubu drevín na pozemku parc. č. 3033/6 v katastri Petržalka, ktorá je vo vlastníctve investora.

Žiadateľ požiadal o výrub 10 ks drevín, druh agát biely (Robinia pseudoacacia) v súvislosti s pripravovanou stavbou: „Športový a rekreačný areál Jarovce – GCE Golfový klub Engerau“ na parcelách, ktoré sú vo vlastníctve investora, situovaných v južnej časti katastra Petržalka, juhovýchodným smerom od tzv. „umelého kopca“, nachádzajúceho sa pri výjazde na Rusovce.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 18. 10. 2011 o 13:00 hod. na dotknutej parcele.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day