Oznam – výrub stromov – Belinského 11

Sp. zn.: 2011/17089-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začala na základe žiadosti zástupcov vlastníkov bytov bytového domu Belinského 11, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, pred bytovým domom Belinského 11 v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 3626 z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania zdravia a majetku obyvateľov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day