Oznam – výrub stromov – Topoľčianska 7

Sp. zn.: 2011/17089-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začala na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov bytového domu Topoľčianska 7, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, pri bytovom dome Topoľčianska 7 v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 1517, 1520 z dôvodu nadmerného tienenia.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day