Oznam – výrub stromov – Dubnickej 2

oddelenie životného prostredia

OZNAM

Na základe právoplatného rozhodnutia sp. zn.: 2011/3324/13/SK zo dňa 11. 03. 2011 bude v 41.– 42. týždni 2011 v závislosti od poveternostných podmienok uskutočnený výrub 2 ks stromov – sofora japonská, ktoré rastú na Dubnickej ulici č. 2 na parcele č. 3863.

Správne konanie na výrub bolo začaté na základe žiadosti obyvateľov na Prokopovej ulici z dôvodu ohrozovania zdravia, života a majetku obyvateľov. Výrub predmetných drevín zabezpečí odborná firma.

Mgr. Jana Jecková
poverenávedením oddelenia
životného prostredia

web od 2day