Oznam – výrub stromov – Sklodowska

Sp.zn.: 2011/16628/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 10. 10. 2011 bolo na základe žiadosti spoločnosti BUILDER spol. s r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava, začaté správne konanie vo veci vydania rozhodnutia

na výrub 3 ks stromov,

ktoré sa nachádzajú v areáli bývalej ZŠ M. C. Sklodowskej, na parcele č. 663 v k.ú. Petržalka. Stromy kolidujú s navrhovanou príjazdovou komunikáciou pre záchranné a bezpečnostné zložky v súvislosti s realizáciou stavby športového centra Petržalka.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day