Oznam – výrub stromov – Blagoevova

Oznámenie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie životného prostredia

oznamuje,

že v súlade s § 47 ods. 4 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a v súlade s vykonávacou vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov bude v priebehu mesiaca október 2011 zrealizovaný výrub suchých stromov v počte 12 ks, druhového zloženia pajaseň žliazkatý. Stromy rastú na ploche verejnej zelene, na parcele č. 494 v lokalite Blagoevova ulica, oproti supermarketu Tesco Expres, v k. ú. Petržalka. Stromy vyschli v dôsledku ich ataku radou hubových patogénov. Suché a odumreté stromy sa nachádzajú na mieste, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť škodu na majetku.

Mgr. Jana Jecková
poverená vedením oddelenia ŽP

web od 2day