Oznam – výrub stromov – Topoľčianska

Sp. zn.: 2011/17576-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti IC. SK, s. r. o. Žilinská 16, 817 78 Bratislava, v zastúpení Slovenskej sporiteľni, a. s., Tomášikova 48, Bratislava, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 4 ks stromov- tují,

ktoré rastú na parcele č. 1576, na Topoľčianskej ulici v Bratislave-Petržalke, z dôvodu odstránenia ohrozenia bezpečnosti prevádzky obchodného miesta Slovenskej sporiteľne, a.s. a z dôvodu bezpečnosti občanov pri výbere hotovosti z bankomatu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day