Oznam – výrub stromu – Tupolevova 8

Sp. zn.: 2011/17250-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán v súlade s § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti AG-Expert, s. r. o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava ako správcu bytového domu Tupolevova 8 v Bratislave, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu – vŕby,

ktorý rastie na parcele č. 3270 pred bytovým domom Tupolevova 8 v Bratislave, z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny, ohrozovania bezpečnosti obyvateľov a ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day