Oznam – výrub stromov – Sklodowska

Sp.zn.: 2011/16628/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že správne konanie vo veci vydania rozhodnutia na výrub 3 ks stromov, začaté dňa 10. 10. 2011 na základe žiadosti spoločnosti BUILDER spol. s r.o., Majerníkova 23, 841 05 Bratislava, bolo rozšírené v zmysle doplnenej žiadosti investora na celkový počet 20 ks stromov.

Navýšenie počtu stromov určených na výrub bolo odôvodnené kolíziou s inžinierskymi sieťami v súvislosti s realizáciou stavby „Hokejová hala, športové centrum Petržalka“. Stromy sa nachádzajú v areáli bývalej ZŠ M. C. Sklodowskej, na parcele č. 663 v k.ú. Petržalka.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day