Oznam – výrub drevín – Panónska

2011/18649-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti o výrub drevín spoločnosti spoločnosti EITIA, spol. s r.o.,Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava, (ďalej „žiadateľ“) sa začalo správne konanie vo veci výrubu drevín.Žiadateľ požiadal o výrub 6 ks drevín na pozemku parc. č. 3091/19 v katastri Petržalka, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa Žiadosť odôvodňuje skutočnosťou, že stromy náletového pôvodu rastú v križovatke a v dôsledku zníženia viditeľnosti bránia bezpečnej jazde.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 16. 11. 2011 o 1000 hod. na dotknutej parcele.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day