Oznam – výrub stromu – Röntgenova

2011/18513-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti First Data Slovensko, s.r.o., Röntgenova 1, 851 01 Bratislava (ďalej „žiadateľ“) sa začalo správne konanie vo veci výrubu dreviny, druh topoľ čierny (Populus nigra), rastúceho na pozemku parc. č. 4704/2, ktorý je zverený hlavným mestom SR Bratislava do užívania mestskej časti Bratislava-Petržalka zverovacím protokolom č. 10/95. Strom rastie v tesnej blízkosti plota pri objekte Einsteinova 1. Žiadateľ požiadal o výrub z bezpečnostných dôvodov a možného vzniku škody na majetku.

Ústne konanie spojené s miestnou obhliadkou sa uskutoční dňa 15. 11. 2011o 1300 hod. na dotknutej parcele.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day