Oznam – Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach

Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásad pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta.

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti. Pripomienky je možné zasielať elektronickou poštou na adresu:zuzana.kordosova@petrzalka.sk, písomne na adresu Miestny úrad Bratislava-Petržalka, odd.územného rozvoja a dopravy, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava alebo osobne v sídle Miestneho úradu mestskej časti, Kutlíkova 17, , 4. poschodie, č.403.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Termín ukončenia pripomienkového konania: 12.12. 2011 o 12.00. hod.

web od 2day