Oznam – výrub kríkovej výsadby – Ľubovnianska 5-7

Sp. zn.: 2011/20221/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 28. 11. 2011 bolo na základe žiadosti správcu bytového domu na Ľubovnianskej ulici č. 5, 7 začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub kríkovej výsadby,

ktorá rastie vo dvore predmetného bytového domu, na parcele č. 2743 v k.ú. Petržalka, z hygienických dôvodov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day