Oznam – výrub stromu – Bzovícka 36

Sp. zn.: 2011/19533/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 28. 11. 2011 bolo na základe žiadosti správcu bytového domu na Bzovíckej ulici č. 36 začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie pred predmetným bytovým domom, na parcele č. 2638 v k.ú. Petržalka, z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí a z dôvodu poškodzovania fasády domu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day