Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 13. decembra 2011

Č. j: 2011/ 20359/05

Pozvánka

V súlade s ustanovením § 17 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave a § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam 9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na deň

13. decembra 2011 (utorok) o 9.00 hod.

v kongresovej sále Technopolservisu, Kutlíkova č. 17, Bratislava.

Návrh programu:

Otvorenie zasadnutia
Voľba návrhovej komisie
Voľba overovateľov zápisu

1. Návrh na určenie mesačného platu Ing. Vladimírovi Bajanovi, starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012.

Predkladá: 1. zástupca starostu

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2012 s výhľadom do roku 2014.

Predkladá: starosta

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Predkladá: I. Antošová, poslankyňa

4. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Predkladá: prednosta

5. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy, Gessayova č. 2 Bratislava pre EASY ENGLISH, s. r. o. Ing. Nikoletu Nogovú.

Predkladá: prednosta

6. Návrh na prenájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5, Bratislava pre Jednotku – tenisovú školu, občianske združenie.

Predkladá: prednosta

7. Návrh na prenájom pozemku pre MŠKI Petržalka v areáli ZŠ Budatínska 61, Bratislava.

Predkladá: prednosta

8. Návrh na podnájom časti športového areálu pre MŠKI Petržalka v areáli ZŠ Budatínska 61, Bratislava.

Predkladá: prednosta

9. Návrh na prenájom časti pozemku, parc. 4747/2 pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Gercenova 35, Bratislava za účelom vybudovania a užívania kontajnerového stojiska.

Predkladá: prednosta

10. Žiadosť Jany Bytričanovej, Rovniankova 7, 851 02 Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch na Rovniankovej 5 v Bratislave.

Predkladá: prednosta

11. Žiadosť Novej Nádeje Slovensko, Ambroseho 2, 851 02 Bratislava o predĺženie doby nájmu v nebytových priestoroch na Ambroseho 2 v Bratislave.

Predkladá: prednosta

12. Návrh na predaj pozemku parc. č. 1444/11 pre Technopol, a. s.

Predkladá: prednosta

13. Zvýšenie odmeny pre Bytový podnik Petržalka, s. r.o. za správu obecných bytov a nebytových priestorov.

Predkladá: Ing. Šavel, konateľ BPP, s.r.o.

14. Správa z tematickej kontroly vedenia evidencie majetku a evidencie stravníkov v Školskej jedálni Lachova č. 31, Bratislava.

Predkladá: miestny kontrolór

15. Správa z kontroly pokladničnej služby oddelenia vnútornej správy a informatiky Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Predkladá: miestny kontrolór

16. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2012.

Predkladá: miestny kontrolór

17. Interpelácie.

18. Rôzne.

web od 2day