Oznam – výrub stromov – Mamateyova 9-11

Sp. zn.: 2011/19973-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že začala na základe žiadosti zástupcov vlastníkov bytov bytového domu Mamateyova 9-11, Bratislava, správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, v tesnej blízkosti bytového domu Mamateyova 11 v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 542 z dôvodu nadmerného tienenia a zasahovania do obvodového plášťa bytového domu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day