Oznam – výrub stromu Fedinova

Sp. zn.: 2011/19652-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako príslušný správny orgán podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti spoločnosti BSS, s.r.o., Rebarborová 47, 821 07 Bratislava, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie na parcele č. 3448, na Fedinovej ulici v Bratislave-Petržalke, z dôvodu ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky a na základe požiadavky dopravného inšpektorátu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day