Oznam – prekročenie limitných hodnôt tuhých častíc PM10 na Mamateyovej

Sp.zn. 2011/20661/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka podľa prílohy č. 3 Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 6/2010 zo dňa 11. novembra 2010

oznamuje,

že na základe monitorovania Slovenského hydrometeorologického ústavu došlo k presiahnutiu povoleného počtu prekročení limitných hodnôt tuhých častíc PM10 nameraných na monitorovacej stanici na Mamateyovej ulici v Petržalke, stanoveného podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia.

Podľa § 25 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší nás o situácii informoval Krajský úrad životného prostredia v Bratislave, odbor kvality životného prostredia, Karloveská 2, 842 09 Bratislava.
Mestská časť Bratislava-Petržalka pristúpila k uplatňovaniu opatrení vyplývajúcich z akčného plánu na zabezpečenie kvality ovzdušia pre hlavné mesto SR Bratislava, k.ú. Petržalka, v zmysle Všeobecne záväznej vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 6/2010 zo dňa 11. novembra 2010.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day