Komuniké z 9. rokovania Miestneho zastupiteľstva

Poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka na svojom 9. zasadnutí schválili rozpočet mestskej časti na rok 2012 s príjmami a výdavkami v čiastke 25 067 648 EUR. Ďalej plénum schválilo:

-poverenie starostu vykonávať rozpočtové opatrenia na rok 2012,

-zobralo na vedomie rozpočet mestskej časti na roky 2013 a 2014,

-zobralo na vedomie odborné stanovisko miestneho kontrolóra k Návrhu rozpočtu mestskej časti na rok 2012 s výhľadom do roku 2014,

-schválilo projekt „Skvalitnenie zberných procesov, osveta a občianska participácia v rámci separovaného komunálneho odpadu v Petržalke“ z eurofondov so spolufinacovaním mestskou časťou vo výške 50 566,99 €,

– súhlasilo s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý štatút zosúladí s novelou Zákona o sociálnych službách,

– skonštatovalo, že prenájom nebytových priestorov v ZŠ na Gessayova 2 je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Gessayova 2 pre EASY ENGLISH s podmienkou preinvestovania do priestorov počas doby nájmu,

-skonštatovalo, že nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5 je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo nájom nebytových priestorov v ZŠ Prokofievova 5 pre Jednotku – tenisovú školu, o.z. na teoretickú časť výučby tenisu na dobu od 1.1.2012 do 31.12.2012,

-skonštatovalo, že návrh na prenájom pozemku na Základnej škole Budatínska 61 parcelné číslo 2044, pre MŠKI Petržalka je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom pozemku, parcelné č. 2044 v ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový klub Iskra Petržalka,

-skonštatovalo, že návrh na podnájom časti areálu Základnej školy Budatínska 61 pre MŠKI Petržalka je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo podnájom časti areálu, parcelné č. 2044 v ZŠ Budatínska 61 pre MŠKI Petržalka vo výške 2 € za každý, aj začatý mesiac nájmu za podmienok a v zmysle pôvodnej zmluvy č. 115/2010 na dobu od 1.1.2012 do 31.12.2012 s podmienkou,

-skonštatovalo, že novovytvorený pozemok, parc. č. 4747/2 je potrebný na vybudovanie a užívanie kontajnerového stojiska pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Gercenova 35, a z toho dôvodu je potrebné jeho prenájom posudzovať ako prípad hodný osobitného zreteľa,

-schválilo prenájom novovytvoreného pozemku pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Gercenova 35 na vybudovanie a užívanie kontajnerového stojiska na 30 rokov za 1,- € ročne ako prípad hodný osobitného zreteľa,

-neschválilo predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Rovniankovej 5 doterajšiemu nájomcovi do 31. 12. 2016,

-skonštatovalo, že predĺženie doby nájmu v zmluve o prenájme nebytového priestoru na Ambroseho 2 doterajšiemu nájomcovi Novej Nádeji Slovensko je prípadom hodným osobitného zreteľa,

-schválilo predĺženie zmluvy o prenájme nebytového priestoru na Ambroseho 2
doterajšiemu nájomcovi do 31.12.2016,

-zrušilo uznesenie MZ č. 301/2008 zo dňa 16.12.2008 o stanovení výšky odmeny za správu pre BPP

-zvýšilo mesačnú odmenu pre BPP s r.o. za správu obecných bytov a nebytových priestorov od 1.1.2012,

– zobralo na vedomie Správu z tematickej kontroly vedenia evidencie majetku a evidencie stravníkov v Školskej jedálni Lachova č. 31,

-zobralo na vedomie Správu z kontroly pokladničnej služby oddelenia vnútornej správy a informatiky Miestneho úradu mestskej časti,

-schválilo plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. januára 2012 do 30. júna 2012

-schválilo predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory na Rovniankovej 7 doterajšej nájomníčke do júna 2012 s tým, že sa k rozhodovaní o nájme týchto priestorov zastupiteľstvo neskôr opäť vráti.

web od 2day