Oznam – výrub stromu – Medveďovej 4

Sp. zn.: 2011/21216-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Občianskeho združenia Brána do života, Medveďovej 4, 851 03 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie v záhrade, prislúchajúcej k objektu v správe žiadateľa na Medveďovej 4, Bratislava, na parcele č. 598 v k.ú. Petržalka. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tienením objektu a skutočnosťou, že drevina poškodzuje statiku budovy a rampu, vedúcu k budove. Suché konáre ohrozujú klientov – matky s deťmi Krízového centra Brána do života.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl.IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 29. 12. 2011.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť
v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day