Oznam – výrub drevín – na parcelách č. 2482, 2483

Sp. zn.: 2011/21433/13/SK

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti zástupcu vlastníkov bytov bytového domu Jasovská 17, 19, 21, Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub drevín,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene v blízkosti predmetného bytového domu, na parcelách č. 2482, 2483 z bezpečnostných dôvodov a z dôvodu ohrozovania majetku obyvateľov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl.IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 10. 01. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je : sona.kollarova@petrzalka.sk
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 11. 01. 2012 o 8,30 hod. so stretnutím pred vchodom do bytového domu na Jasovskej č. 21.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day