Oznam – výrub stromov – Ševčenkova 22

Sp. zn.: 2011/21810-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka ako správcu bytového domu Ševčenkova 22, Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov – borovíc,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene, v tesnej blízkosti bytového domu Ševčenkova 22 v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 3457 z dôvodu tienenia bytov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 10. 01. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 12. 01. 2012 o 10,00 hod. Stretnutie bude pred vchodom bytového domu na Ševčenkovej 22 v Bratislave.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day