Oznam – výrub stromu Fedinova 24

Sp. zn.: 2011/19788-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti zástupkyne vlastníkov bytov bytového domu Fedinova 24, Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, v tesnej blízkosti bytového domu Fedinova 24 v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 3450/1 z dôvodu tienenia a zasahovania do obvodového plášťa bytového domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 10. 01. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 12. 01. 2012 o 9,00 hod. Stretnutie bude pred vchodom bytového domu na Fedinovej 24 v Bratislave.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day