Oznam – výrub stromou Holíčska 16

Sp. zn.: 2011/21811-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe požiadavky obyvateľov z bytového domu Holíčska 16, Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie na ploche verejnej zelene, zo zadnej strany bytového domu Holíčska 16 v Bratislave-Petržalke, na parcele č. 1700. Dôvodom je tienenie bytov a nepriaznivý vplyv na zdravie alergikov.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 11. 01. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 17. 01. 2012 o 08,30 hod. Stretnutie bude pred vchodom bytového domu na Holíčskej 16 v Bratislave.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day