Voľby 2012 pre voličov mimo územia SR

Najmä mladým voličom nie je celkom zrejmé, ako sa môžu zúčastniť na marcových parlamentných voľbách, ak budú v čase volieb mimo územia Slovenska. Nevedia, akú žiadosť majú vyplniť, aby splnili zákonnú podmienku. Zamieňajú si žiadosť o voľbu poštou so žiadosťou o zápis do osobitného zoznamu voličov.
Žiadosť o zápis do osobitného zoznamu voličov je potrebná len pre tých občanov SR, ktorí majú trvalý pobyt mimo územia našej republiky. Pre takýchto voličov je určený jeden osobitný volebný obvod v Petržalke. Žiadosť o zápis do osobitného zoznamu títo voliči pošlú na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie organizačných vecí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. K žiadosti volič priloží čestné vyhlásenie v slovenčine, že nemá trvalý pobyt na území SR a fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Na základe doručenej žiadosti so všetkými požadovanými náležitosťami zapíšeme voliča do osobitného zoznamu voličov.
Žiadosť o voľbu poštou posielajú tí občania Slovenskej republiky, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí, avšak trvalý pobyt majú stále v Slovenskej republike. Takíto voliči žiadosť o voľbu poštou posielajú do miesta svojho trvalého bydliska na adresu tamojšieho miestneho, mestského resp. obecného úradu. Väčšinou ide o študentov, stážistov a pracujúcich v zahraničí. Ak ide o Petržalčanov, žiadosť o voľbu poštou zašlú na vyššie uvedenú adresu petržalského miestneho úradu. Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka vychádza v ústrety voličom tým, že akceptuje aj elektronicky zaslanú naskenovanú žiadosť. Na žiadosti musí byť uvedená adresa v cudzine, tam sa totiž budú volebné materiály zasielať.
Poslanie žiadosti netreba odkladať, pretože žiadosť so všetkými náležitosťami musí byť doručená poštou na príslušný úrad najneskôr do 20. januára.
Najneskôr do 4. februára potom na voličom uvedenú adresu v cudzine príde úradná obálka s hlasovacími lístkami, návratnou obálkou a poučením o spôsobe hlasovania.
Do výsledku hlasovania bude započítaný hlasovací lístok doručený obecnému (mestskému, miestnemu) úradu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb, t.j. v piatok 9. 3. 2012.
Všetky informácie sú na našej stránke v sekcii Voľby do NR SR 2012.

https://www.petrzalka.sk/index.php?id_menu=51796

web od 2day