Do 31. januára treba zaplatiť daň za psa

Do 31. januára 2012 je povinnosťou držiteľov psov zaplatiť daň za psa. Každý držiteľ psa je povinný nahlásiť na miestnom úrade psa, ktorý je starší ako šesť mesiacov a následne je povinný zaplatiť daň.
Za psa chovaného v bytovom dome s kohutíkovou výškou pod 43 cm je v mestskej časti stanovená daň na úrovni 33,19 EUR. Pri kohutíkovej výške 43 cm a viac je daň na úrovni 66,38 EUR.
Majiteľ, ktorý chová psa v rodinnom dome zaplatí jednotnú sumu 16,59 EUR. Rovnakú čiastku (16,59 EUR) zaplatia za psa aj osamelí dôchodcovia s príjmom na hranici životného minima. Od tejto miestnej dane je oslobodený pes chovaný na vedecké a výskumné účely ako aj pes so špeciálnym výcvikom (asistenčný), ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.
Samospráva z príjmu z dane počas celého kalendárneho roka financuje údržbu, opravu a vyprázdňovanie kontajnerov na psie exkrementy. V súčasnosti je v najväčšej bratislavskej mestskej časti osadených celkovo 200 košov výlučne určených na psie výkaly. K 31. decembru 2011 bolo v Petržalke evidovaných 5 224 psov.

Odpovede na časté otázky v súvislosti s prihlásením psa a platením dane:

V zmysle § 3 ods. 1) zák. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,
každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Stručne, 4. mesačný psík narodený v SR v zmysle tohto zákona mal by byť už niekde zaregisterovaný. Daň za psa sa počíta od 6 mesiacov veku psa.
Keď príde občan na miestny úrad psa zaregistrovať, hneď má možnosť stanovenú daň uhradiť priamo v pokladni úradu a to v hotovosti, alebo bankomatovou kartou, prípadne poštovým peňažným poukazom, alebo aj elektronickou formou cez internet banking.

Psíka je potrebné zaregistrovať do evidencie psov v stránkových hodinách na Miestnom úrade Bratislava-Petržalka, 6. poschodie finančné oddelenie, kancelária č. 619.

Stránkové hodiny:
Pondelok: 8.00-12.00 13.00-17.00 hod.
Streda:8.00-12.00 13.00-16.30 hod.
Piatok:8.00-12.00

web od 2day