Zápis detí do 1. ročníka základných škôl

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl v mestskej časti Bratislava-Petržalka sa uskutoční

v piatok 10. februára 2012 od 15,00 hodiny do 18,00 hodiny a

v sobotu 11. februára 2012 od 8,00 hodiny do 12,00 hodiny.

Aké sú povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa?

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v súlade s § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt v čase zápisu.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schválilo v súlade
s citovaným zákonom všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008, ktorým sa určuje miesto, čas
a bližšie podrobnosti zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 11 ZŠ vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Čo by mal vedieť zákonný zástupca dieťaťa pred zápisom do 1. ročníka ?

· Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonnú povinnosť
zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky má každý zákonný zástupca
dieťaťa, ktorý má na území SR trvalý pobyt.

· Zápisu sa zúčastní dieťa v sprievode zákonného zástupcu. Základná škola vyžaduje pri
zápise osobné údaje

a) meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť,
štátne občianstvo, trvalé bydlisko,

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

· Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky aj ZŠ mimo školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt. Riaditeľ tejto školy
udelí súhlas s prijatím s prihliadnutím na kapacitné možnosti a umiestnení žiakov
patriacich do školského obvodu k príslušnej škole, resp. po umiestnení detí na základe
rozhodnutia súdu.

· Riaditeľ školy do 31. mája 2012 rozhodne o prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky.

· Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť, môže riaditeľ školy
na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť o odložení začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Povinnou súčasťou žiadosti sú
odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súčasne odporúčania výchovného
poradenstva a prevencie, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR s informovaným súhlasom zákonného
zástupcu.

· Zákonný zástupca môže požiadať o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky, ktoré nedovŕši šiesty rok veku od začiatku školského roka do konca
2 kalendárneho roka (od 1. septembra do 31. decembra). K žiadosti je potrebné predložiť
súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast a súčasne odporúčania zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR s informovaným súhlasom zákonného
zástupcu.

· Ak zákonný zástupca pre svoje dieťa písomne požiada riaditeľa školy o možnosť plniť
povinnú školskú dochádzku mimo územia SR, táto škola sa stáva jeho kmeňovou.
Následne riaditeľ školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku
mimo územia SR a dohodne so zákonným zástupcom ďalšie podmienky vzdelávania
v zahraničí. Po príchode do krajiny pobytu zákonný zástupca prihlási dieťa do školy a
oznámi kmeňovej škole názov a adresu školy v zahraničí do 30 dní.

· Neprihlásenie dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa považuje za priestupok, za ktorý
je možné uložiť pokutu do výšky 331,94 EUR.

Odporúčame zákonným zástupcom pri zápise dieťaťa informovať sa o výchovnovzdelávacej
činnosti, voliteľných predmetoch, metódach a formách vyučovania, záujmovej
činnosti, činnosti školského klubu detí, priestorových a materiálnych možnostiach, vybavení
školy informačno-komunikačnými prostriedkami a na všetko, čo v záujme dieťaťa považuje
za potrebné. Veľa dôležitých informácií sa nachádza na webových stránkach jednotlivých
základných škôl.

Školské obvody jednotlivých ZŠ

Pre lepšiu orientáciu zákonných zástupcov, na ktorú školu v mieste bydliska je možné dieťa
zapísať podľa školského obvodu uvádzame školské obvody 11 základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré sú určené Všeobecne
záväzným nariadením č. 3/2004 v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 a sú
vymedzené príslušnými názvami ulíc a popisnými číslami domov.

1. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Budatínskej 61: Budatínska (čísla 29 – 63),
Beňadická (okrem nepár. čísel 9 – 21), Lietavská, Vyšehradská (čísla 1 – 23), Znievska (29 –
63);

2. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Černyševského 8: Černyševského, Farského,
Jungmannova, Macharova, Mánesovo nám., Pifflova, Vavilovova, Vlastenecké nám.,
Wolkrova;

3. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Dudovej 2: Ambroseho, Bradáčová, Hrobáková,
Kutlíkova, Osuského (párne čísla), Romanova, Rovniankova, Starohradská, Starohájska;

4. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Gessayovej č. 2: Gessayova, Námestie hraničiarov
(párne čísla), Osuského (nepárne čísla);

5. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Holíčskej 50: Brančská, Budatínska (čísla 1 – 27),
Holíčska, Smolenická, Strečnianska, Šintavská, Tematínska, Topoľčianska;

6. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Lachovej 1: Bosákova, Furdekova, Lachova,
Mlynarovičova, Námestie hraničiarov (nepárne čísla), Haanova 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
31, 33, 35, 37, 39, 41, 14, 14a;

7. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Nobelovom námestí č. 6: Bohrova, Dargovská,
Dubnická, Gercenova, Gogoľova, Goralská, Handlovská, Harmanecká, Hrobárska,
Jaroslavova, Kapicova, Kaukazská, Kežmarské nám., Kremnická, Krupinská, Kubínska,
Lenardova, Levočská, Ľubietovská, Nábrežná, Nobelovo nám., Novobanská, Očovská,
Pečnianska, Planckova, Prokopova, Röntgenova, Rusovská cesta, Údernícka, Viedenská
cesta, Vilová, Vranovská, Zadunajská cesta, Záporožská;

8. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Pankúchovej č. 4: Bulíkova, Blagoevova,
Dolnozemská cesta, Gwerkovej, Haanova (párne čísla okrem 14 a 14A), Jankolova,
Klokočova, Kočánkova, Mamateyova, Májová, Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná,
Poloreckého, Sosnova, Sklodowskej, Šustekova;

9. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Prokofievovej 5: Andrusovova, Belinského, Bratská,
Čapajevova, Fedinova, Hálova, Kolmá, Kopčianska, Panónska cesta (od Rusovskej po
Bratskú), Prokofievova, Ševčenkova, Švabinského;

10. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Tupolevovej 20: Iľjušinova, Jiráskova, Markova,
Pajštúnska, Tupolevova;

11. školský obvod pri ZŠ so sídlom na Turnianskej 10: Antolská, Beňadická (nepárne čísla
9 – 21), Betliarska, Bzovícka, Humenské nám., Janíkovské role, Jantárová cesta (od
Betliarskej po Panónsku), Jasovská, Krásnohorská, Ľubovnianska, Šášovská, Turnianska,
Vígľašská, Vyšehradská (čísla 25 – 39), Žehrianska.

web od 2day