Zimná údržba miestnych komunikácií

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje zimnú službu na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, vybraných chodníkoch a verejných priestranstvách prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka. Pri zabezpečovaní zimnej služby spolupracuje mestská časť s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií I. a II. triedy a prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy, komunikácií pre peších, schody, lávky, chodníky.

Zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev bude riadiť Štáb zimnej služby MP VPS: Čapajevova 6, tel. 0905 902 254, 63 821 203

Ing. Miroslav Skovajsa náčelník 0903 446 158
Dušan Záhorský člen 0905 902 255

Dispečer pre chodníky a komunikácie
Richard Uhrín člen 0905 902 252

Rozsah zimnej údržby :
a/ Chodníky pridelené rozpisom v spolupráci s oddelením nakladania s majetkom, oddelení životného
prostredia Miestneho úradu Bratislava-Petržalka s prevahou chodníkov pozdĺž komunikácií III. triedy,
b/ Prístupová komunikácia k nemocnici na Antolskej ulici ,
c/ Prístupové chodníky k MŠ, zdravotným zariadeniam, DSS Medveďovej 21,
d/ Schodiská k terasám v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,
e/ Komunikácie III. triedy a priľahlé parkoviská v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,
f/ Chodníky priľahlé pozdĺž komunikácií II. triedy, v zmysle Cestného zákona,
g/ V prípade voľných kapacít iné chodníky a plochy podľa zmlúv s ich správcami, prípadne majiteľmi.

V zmysle VZN č. 1/2001 zo dňa 30.10.2001 predmetom zimnej údržby nie sú :
a/ Komunikácie I. a II. triedy (s premávkou MHD ), zástavky MHD,
b/ Chodníky, vrátane plôch na terasách, ktoré sú priľahlé k obytným stavbám, alebo podnikateľským
objektom, s povinnosťou ich správcov, alebo majiteľov vykonávať zimnú údržbu týchto plôch.
Na týchto plochách sa zimná údržba bude vykonávať len na objednávku v prípade voľných kapacít.
Tieto práce budú vykonávané len strojne.

web od 2day