Oznam – výrub stromov – Žehrianska 9

Sp. zn.: 2012/1175-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Špeciálnej základnej školy so sídlom Žehrianska 9, 851 01 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 3 ks stromov,

ktoré rastú v tesnej blízkosti objektu školy na parcele č. 2688/1, LV č. 2646, k.ú. Petržalka. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje tienením objektu a skutočnosťou, že dreviny sa svojimi konármi dotýkajú fasády školy a okien, ktoré môžu pri veternom počasí poškodiť.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 27. 01. 2012.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day