Oznam – výrub stromu – Mamateyova 20 – 22

Sp. zn.: 2012/2107-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, so sídlom Budatínska 1, 851 01 Bratislava 5 (ďalej len „žiadateľ“) začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na

výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie v tesnej blízkosti obytného domu medzi vchodmi Mamateyova č. 20 – 22 vo verejnej zeleni, ktorá je v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje nadmerným tienením priľahlých bytov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 27. 01. 2012.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day