Oznam – výrub kríkov Mlynarovičova 13 – 15

Sp. zn.: 2012/2849-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Bytového podniku Petržalka ako správcu bytového domu Mlynarovičova 13-15, Bratislava, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub kríkov,

ktoré rastú na pozemku s parcelným číslom 27, zverenom do správy mestskej časti na Mlynarovičovej 13,15 v Bratislave, z dôvodu rozšírenia kontajnerového stanovišťa.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 31. 01. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk .
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 02. 02. 2012 o 10,00 hod. Stretnutie bude pred bytovým domom na Mlynarovičovej 13,15 v Bratislave.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day