Oznam o termíne a podmienkach prijímania detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre školský rok 2012/2013

Termín:

V súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.
sa prijímanie detí do materských škôl sa uskutoční v termíne od 1. do 16. marca 2012.

Podmienky:

Do materských škôl (ďalej len „MŠ“) sa budú, na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktorých zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-
Petržalka (ďalej len „MČ Petržalka) a budú spĺňať tieto podmienky:

a) deti s odloženou povinnou školskou,

b) 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,

c) 3-ročné deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31. 08. 2012 a staršie deti,

d) deti oboch zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré spĺňajú podmienky uvedené pod písmenami a)
až c),

e) deti z rodín vo vážnych rodinných situáciách,

f) súrodenci už umiestnených detí v MŠ, ktoré spĺňajú podmienky uvedené pod písmenami a) až c),

g) v prípade, že budú umiestnené všetky deti s trvalým bydliskom v MČ Petržalka, budú môcť byť
prijaté deti zákonných zástupcov s prechodným bydliskom v MČ Petržalka.

Do bežných tried alebo do špeciálnych tried v MŠ možno prihlásiť i dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími
potrebami s trvalým bydliskom v MČ Petržalka (ľahko mentálne, zmyslovo alebo telesne
postihnuté, s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s poruchami správania do MŠ Turnianska, deti
s autizmom do MŠ Iľjušinova, deti s poruchami výživy do MŠ Pifflova). V tomto prípade zákonní
zástupcovia predložia okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
a aj vyjadrenie centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo centra špeciálnopedagogického
poradenstva, ktoré sú zaradené do siete školských zariadení SR.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia:

• žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave – tlačivo poskytne riaditeľstvo
príslušnej MŠ, alebo sa dá stiahnuť z petržalskej internetovej stránky, kde je zverejnené v časti oddelenia školstva, kultúry a športu tlačivo „Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s výchovným jazykom slovenským“,

• občiansky preukaz zákonného zástupcu,

• v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Pri podávaní žiadosti o prijatie dieťaťa odporúčame zákonným zástupcom podať žiadosť len na jednu
MŠ. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 20. 4. 2012.

Bližšie informácie k prijímaniu detí poskytne zákonným zástupcom detí každá MŠ.

web od 2day