Prijímanie detí do materských škôl pre školský rok 2012/2013

Neuveriteľne rýchlo preletel ďalší rok a už opäť sa blíži čas prijímania detí do materských škôl pre školský rok 2012/2013. Touto cestou by sme radi poskytli informácie o prijímaní detí do materských škôl všetkým zákonným zástupcom detí.
Do materskej školy sa prijímajú na predprimárne vzdelávanie deti, ktoré dovŕšia tri roky do 31. augusta, prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšia piaty rok do 31. augusta a sú rok pred začatím povinnej školskej dochádzky a deti, ktoré dovŕšilo šiesty rok a bol im odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.
Do materskej školy sa deti prijímajú na základe žiadosti zákonných zástupcov spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2012/2013 si môžu zákonní zástupcovia detí stiahnuť z petržalskejinternetovej stránky, tlačivá na stiahnutie v časti oddelenie školstva, kultúry a športu. Veľa materských škôl ponúka aj možnosť stiahnuť si žiadosť z ich web stránky. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžu zákonní zástupcovia vyzdvihnúť aj priamo v materskej škole.
Riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom od 15. februára zverejní miesto a termín podávania žiadostí pre školský rok 2012/2013 na budove materskej školy, na svojej web stránke a inom verejne dostupnom mieste. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.

Pri prijímaní detí zákonní zástupcovia detí povinne predložia:
• žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ s potvrdením o zdravotnom stave,
• občiansky preukaz zákonného zástupcu,
• v prípade prechodného bydliska potvrdenie o prechodnom pobyte z ohlasovne pobytov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Podmienky prijímania detí do materských škôl:
Do materských škôl sa budú, na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prednostne prijímať deti, ktorých zákonní zástupcovia majú trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „MČ Petržalka) a budú spĺňať tieto podmienky:
a) deti s odloženou povinnou školskou,
b) 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
c) 3-ročné deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31. 08. 2012 a staršie deti,
d) deti oboch zamestnaných zákonných zástupcov, ktoré spĺňajú podmienky uvedené pod písmenami a) až c),
e) deti z rodín vo vážnych rodinných situáciách,
f) súrodenci už umiestnených detí v MŠ, ktoré spĺňajú podmienky uvedené pod písmenami a) až c),
g) v prípade, že budú umiestnené všetky deti s trvalým bydliskom v MČ Petržalka, budú môcť byť prijaté deti zákonných zástupcov s prechodným bydliskom v MČ Petržalka.

Prečo nezapisovať deti do viacerých materských škôl?
V minulých rokoch zákonní zástupcovia podávali dve až osem žiadostí do materských škôl. Podľa skúseností z minulých rokov odporúčame zákonným zástupcom detí podať si žiadosť o prijatie dieťaťa len do jednej nimi vybratej materskej školy. Dôvodom je tá skutočnosť, že zákonní zástupcovia detí, aj keď si podali na viaceré materské školy, v konečnom dôsledku nie sú spokojný s prijatím dieťaťa do jednej konkrétnej materskej školy. Ďalším dôvodom je fakt, že sa skresľujú konečné výsledky prijatých žiadostí, ktorých takto evidujeme viac. Taktiež je veľmi komplikované prijímanie detí, nakoľko sa to rieši komunikáciou medzi riaditeľkami a ony určujú po vzájomnej dohode, ktorá dieťa príjme do jednej konkrétnej materskej školy. Z týchto dôvodov odporúčame zákonným zástupcom detí podať žiadosť o prijatie dieťaťa len do jednej materskej školy.
Bližšie informácie k prijímaniu detí poskytne zákonným zástupcom detí každá MŠ.
Prajeme Vám, aby sa Vaše dieťa dostalo do materskej školy, ktorú ste si vybrali. Prajeme Vám, by sa naplnili želania Vašim deťom budúcim škôlkárom.

web od 2day