Oznam – výrub stromu – Starohájska

Sp. zn.: 2012/3552-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
oznamuje,

že na základe žiadosti hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava (ďalej len „žiadateľ“) začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na

výrub 1 ks stromu,

ktorý rastie na pozemku parcelné č. 820, k.ú. Petržalka vo verejnej zeleni, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa. Žiadateľ, ako vlastník predmetného pozemku požiadal o výrub stromu z bezpečnostných dôvodov na základe podnetu vlastníčky susednej nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza rodinný dom.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 10. 02. 2012. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 14. 02. 2012 o 1300 hod. na dotknutej parcele.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day