Návrh VZN – ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2004 o miestnych daniach v znení VZN č. 1/2005, č. 1/2007, č. 2/2007, č. 2/2008, č. 3/2008,č. 3/2009 a č. 3/2010

web od 2day