Oznam – výrub stromov – Holíčska 19

Sp. zn.: 2012/3290-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Petržalskej správcovskej spoločnosti, s. r. o., Fedinova 4, Bratislava ako správcu bytového domu Holíčska 19, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub 2 ks stromov,

ktoré rastú na ploche verejnej zelene pri bytovom dome Holíčska 19, z dôvodu tienenia bytov. Pozemok s parc. č. 1612 je zverený do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 16. 02. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 16. 02. 2012 o 13,30 hod. Stretnutie bude pred bytovým domom Holíčska 19 v Bratislave.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day