Oznam – výrub stromov – Poloreckého 5

Sp. zn.: 2012/3285-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti BYTY, s. r. o., Janotova 14-16, Bratislava ako správcu bytového domu Poloreckého 5-9 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov,

ktoré sú vysadené na ploche verejnej zelene pri bytovom dome Poloreckého 5 z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí. Pozemok s parc. č. 379 je zverený do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 15. 02. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 16. 02. 2012 o 10,00 hod. Stretnutie bude pred bytovým domom Poloreckého 5 v Bratislave.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day