Voľby NR SR – námietková kancelária

Námietková kancelária, ktorú mestská časť zriadila v súvislosti s prípravou volieb do NR SR 2012 sa nachádza na prízemí budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, č. dv. 001.

V tejto kancelárii si vybavíte:
– voličský preukaz
– zapísanie do zoznamu voličov
– reklamácie ( napr. nedodanie materiálov k Voľbám)
– prenosnú volebnú urnu

Námietková kancelária, v ktorej sa vydávajú voličské preukazy a v ktorej môžu voliči uplatniť námietky v súvislosti so zoznamom voličov, je obyvateľom k dispozícii v čase:

Pondelok: 8,00 – 17,00 hod
Utorok: 8,00 – 15,30 hod.
Streda: 8,00 – 16,30 hod.
Štvrtok: 8,00 – 15,30 hod.
Piatok: 8,00 – 14,00 hod.

Prestávka na obed: 12,00 hod – 13,00 hod.

Vydávanie voličských preukazov

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdržiavať v mieste svojho trvalého pobytu, teda nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mestskú časť o vydanie voličského preukazu.
Žiadosť o vydanie voličského preukazu podáva volič osobne, poštou, mailom alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Splnomocnenie nemusí byť notársky overené.
Mestská časť vydá voličovi na jeho žiadosť voličský preukaz v deň podania žiadosti v námietkovej kancelárii.

Námietková kancelária začala svoju činnosť 9. februára 2012 a bude vydávať voličské preukazy do 8. marca 2012 (štvrtok) – posledný deň vydávania voličských preukazov.

Podrobnejšie informácie na webe v časti VOĽBY NR SR 2012

web od 2day