Komuniké z rokovania MZ 21.2.2012

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka zobralo na vedomie kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva splatných k 31.1. 2012. Ďalej zobralo na vedomie informáciu o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za štvrtý štvrťrok roku 2011,

– schválilo dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.312/2010,uzatvorenej medzi prenajímateľom Strediskom sociálnych služieb Petržalka a nájomcom Klubom modernej gymnastiky DANUBIA,

-neschválilo odpustenie pohľadávok nájomcu za neuhradenie faktúr vyúčtovania energií za roky 2009, 2010. Úhradu vzniknutých pohľadávok je potrebné riešiť formou splátkového kalendára, ktorý uzavrie prenajímateľ s nájomcom,

– konštatovalo, že nájom nebytových priestorov v Základnej škole Budatínska 61 pre Miestny športový klub Iskra Petržalka je prípadom hodným osobitného zreteľa,

– schválilo prenájom nebytových priestorov v ZŠ Budatínska 61 pre Miestny športový klub Iskra Petržalka v rozsahu 83,8 m2 na dobu od 01.03. 2012 do 31.12. 2012 ako prípad hodný osobitného zreteľa,

– konštatovalo, že súčasné znenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v niektorých ohľadoch nespĺňa požiadavky, ktoré naňho kladie každodenná prax,

– neschválilo Doplnok č. 2 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Petržalka,

– prerušilo rokovanie o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších VZN a jeho súčasti – Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta,

– schválilo pokračovanie v realizácii projektu Servus Pontis vrátane II. etapy

– schválilo použitie finančných prostriedkov na nadobudnutie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod cyklotrasou na Kopčianskej ulici v rámci II. etapy projektu do výšky 10 tis. €

– schválilo použitie finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu II. etapy projektu Servus Pontis do výšky 150 000,- €

– zobralo na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2011.

– zobralo na vedomie Správu z kontroly vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1. januára 2011 do 30. júna 2011 príslušnými oddeleniami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

web od 2day