Oznam – výrub stromov – Vilova 5-11

Sp. zn.: 2012/5152-13/Li

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Bytového družstva Petržalka, so sídlom Budatínska 1,851 01 Bratislava 5 (ďalej „žiadateľ“) začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na

výrub 3 ks stromov,

ktoré rastú v blízkosti obytného domu Vilova ul. č. 5 – 11, Bratislava vo verejnej zeleni na parcele č. 3807/2. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje nadmerným tienením priľahlých bytov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostrediea o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, orgánu ochrany prírody a krajiny je 01. 03. 2012. Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 06. 03. 2012 na dotknutej parcele.

E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: jana.listiakova@petrzalka.sk.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day