Oznam – výrub stromu – Holíčska 50

Sp. zn.: 2012/5436-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti obyvateľa z Holíčskej 50 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromu,

ktorý rastie v tesnej blízkosti budovy ZŠ Holíčska 50, z dôvodu ohrozovania zdravia a majetku. Pozemok s parc. č. 1643 je zverený do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 02. 03. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.

Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 06. 03. 2012 o 8,30 hod. Stretnutie bude v areáli ZŠ Holíčska 50.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day