Oznam – výrub drevín – AREAS, s.r.o

Sp. zn.: 2011/16760-13/Li/RO

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 21. 02. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 10 ks drevín, druh agát biely (Robinia pseudoacacia) s obvodmi kmeňov 78, 87, 96, 101, 49, 109, 48, 67, 53 a 111 cm na pozemku parc. č. 3033/6, k. ú. Petržalka, vo vlastníctve spoločnosti m2, Medená 10, 811 02 Bratislava s.r.o., evidovanej na liste vlastníctva č. 3906. Výrub má byť uskutočnený v súvislosti s realizáciou stavby: „Športový a rekreačný areál Jarovce (GCE Golfový klub Petržalka)“. Žiadateľ, spoločnosť AREAS, s.r.o., Martinčekova 30, 821 01 Bratislava, vykoná náhradnú výsadbu 24 ks vyrastených stromov na pozemku parcelné č. 3033/40 vo vlastníctve spoločnosti m2, Medená 10, 811 02 Bratislava.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day