Oznam – výrub stromov – EITIA, spol. s.r.o., Búdkova cesta 3

Sp. zn.: 2011/18649-13/Li/RO

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 15. 02. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 6 ks stromov na pozemku parc. č. 3091/19 v katastri Petržalka, ktoráje vo vlastníctve spoločnosti EITIA, spol. s r.o., Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava, (ďalej „žiadateľ“) v druhovom a veľkostnom zložení: 3 ks vŕba biela (Salix alba) s obvodmi kmeňov 210, 156 a 225 cm, 1 ks hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia) s obvodom kmeňa 72 cm a 2 ks javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides) s obvodmi kmeňov 75 a 67cm. Výrub má byť uskutočnený v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti cestnej premávky na križovatke, nakoľko stromy bánia bezpečnému výjazdu áut z bočnej komunikácie na Panónsku cestu. Za vyrúbané stromy žiadateľ vykoná náhradnú výsadbu 4 ks odrastených stromov a výsadbu kríkov – 75 m dlhého „živého plota“ pozdĺž bočnej výjazdovej komunikácie a Panónskej cesty na parceleč. 3091/19 vo vlastníctve žiadateľa.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day