Oznam – výrub stromov – Harmanecká 6

Sp. zn.: 2011/16760-13/Li/RO

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 21. 02. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný

súhlas

na výrub 3 ks stromov rastúcich vo verejnej zeleni na pozemkoch parcelné č. 3843/1 a 3843/4 v k. ú. Petržalka v bezprostrednej blízkosti obytného objektu Harmanecká 6, Bratislava, z toho 2 ks druh pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) s obvodmi kmeňov 126 cm a 128 cm a 1 ks jedľa biela (Abies alba) s obvodom kmeňa 39 cm. Správne konanie vo veci výrubu drevín začalo na základe žiadosti obyvateľa Harmaneckej ul. č. 6, Bratislava z dôvodu nadmerného tienenia. Za vyrúbané stromy bude uskutočnená náhradná výsadba v počte 6 ks vyrastených stromov.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day