Oznam – výrub stromu – Bzovícka 36

Sp. zn.: 2011/19533/13/SK,
2012/1162/13/SK

OZNÁMENIE

Starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že dňa 01. 03. 2012 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie orgánu ochrany prírody, ktorým bol vydaný

súhlas na výrub 1 ks stromu

– pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima) s obvodom kmeňa 189 cm,ktorý rastie na Bzovíckej ulici č. 36, na pozemku s parc. č. 2638 v k.ú. Petržalka. Správne konanie bolo začaté na základe žiadosti správcu predmetného bytového domu, z dôvodu ohrozovania prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí a z dôvodu poškodzovania fasády domu.

Vladimír Bajan
starosta

web od 2day