Oznam – výrub stromov – Námestie hraničiarov 12

Sp. zn.: 2012/6074-13/Ju

OZNÁMENIE

Mestská časť Bratislava-Petržalka ako orgán ochrany prírody v súlade s §3 ods. 5 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že na základe žiadosti Bytového podniku Petržalka, Haanova 10, 852 23 Bratislava ako správcu bytového domu Námestie hraničiarov 10-12, začala správne konanie vo veci vydania súhlasu

na výrub stromov-olív,

ktoré sú vysadené na ploche verejnej zelene pred bytovým domom Námestie hraničiarov 12 z hygienických dôvodov a zlého zdravotného stavu. Pozemok s parc. č. 1045/1 je zverený do správy mestskej časti.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v predmetnom správnom konaní podľa Čl. IV ods. 3 zákona č. 408/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánu ochrany prírody a krajiny je 27. 03. 2012. E-mailová adresa, na ktorú je možné doručiť potvrdenie záujmu o účasť v konaní je: zuzana.juhasova@petrzalka.sk.
Miestna obhliadka sa uskutoční dňa 29. 03. 2012 o 08,30 hod. Stretnutie bude pred bytovým domom Námestie hraničiarov 12 v Bratislave.

VladimírBajan
starosta

web od 2day